26.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUBMES BANKA AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju Skupštine Jubmes.pdf