08.11.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca LUKA SENTA a.d. Senta

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDIU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 21.06.2019. godine, Odluke Odbora direktora od 29.10.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «ABC broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 08.11.2019. godine izvršio isplatu dividende za izdavaoca «LUKA SENTA» a.d. Senta, za 29 akcionara u ukupnom neto iznosu 8.460.233,02 dinara.