10.10.2017.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 4/0-32-3366/5-17 od 06.10.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Tandem Financial» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «DTD VODOPRIVREDNO SENTA» d.o.o. Senta, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «VODOPRIVREDA» a.d. Požarevac.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac.pdf