21.09.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 14.05.2016. godine

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDINa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 24.05.2016. godine, Odluke Izvršnog odbora od 20.08.2020. godine i na osnovu podnetog zahteva od člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 21.09.2020. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca «KOMERCIJALNA BANKA» a.d. Beograd, za 621 akcionara preferencijalnih akcija, u ukupnom neto iznosu 20.820.876,19 dinara (dan dividende 14.05.2016. godine).