12.06.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KAČAREVO a.d. Kačarevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-1744/5-19 od 10.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac ALEKSA SRĐAN iz Crepaje, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «KAČAREVO» a.d. Kačarevo.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca KAČAREVO a.d. Kačarevo.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KAČAREVO a.d. Kačarevo.pdf