23.06.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZGOP AD NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 15.408.847 običnih akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZGOPE26843 izdavaoca ZGOP AD NOVI SAD (MB: 08024596), usled statusne promene.