22.10.2021.

Obaveštenje o izvršenoj isplati međudividende izdavaoca MONICOM a.d. Niš., Beograd za 2021. godinu

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDIU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke direktora Društva od 04.10.2021. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana „Tesla Capital“ a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 22.10.2021. godine izvršio isplatu međudividende izdavaoca „Monicom“ a.d. Niš, za 2 akcionara u ukupnom neto iznosu 29.492.153,18 dinara.