14.09.2021.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Izveštaj sa venr.sendice skupštine Ravnište a.d..pdf