24.07.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MPA AD ZRENJANIN - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 4.393 akcija, nominalne vrednosti 120,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMPAIE55944 izdavaoca MPA AD ZRENJANIN - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB: 08174024), usled završenog postupka prinudne likvidacije.