06.08.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BELIM AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Belim ad Beograd p.pdf