22.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupštinu - Mašinoprojekt KOPRING ad Beograd p.pdf