22.02.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TT BOR

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENjE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 39.310 običnih akcija nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTRBRE03233 izdavaoca TT BOR (MB: 07219016), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.