29.07.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TOPLANA AD KRUŠEVAC - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 75.840 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTOKRE97415 izdavaoca TOPLANA AD KRUŠEVAC - U STEČAJU (MB:07102682), usled zaključenog stečajnog postupka.