21.09.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 17.04.2017. godine

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDI

Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 27.04.2017. godine, Odluke Izvršnog odbora od 20.08.2020. godine i na osnovu podnetog zahteva od člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 21.09.2020. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca «KOMERCIJALNA BANKA» a.d. Beograd, za 613 akcionara preferencijalnih akcija, u ukupnom neto iznosu 14.873.854,49 dinara (dan dividende 17.04.2017. godine).