27.03.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AGROSEME PANONIJA AD SUBOTICA – U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI
Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 139.819 akcija nominalne vrednosti 2.170,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSAGPAE02895 izdavaoca AGROSEME PANONIJA AD SUBOTICA - U STEČAJU (MB:08049327), usled zaključenog stečajnog postupka.