27.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV RE a.d.o. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Oglas sazivanje 102. Skupstine.pdf