21.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara INVEST IMPORT AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Korigovani poziv akcionarima za XXII-redovnu skupštinu Invest-Import ad Beograd.pdf