21.06.2022.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca SOLE E TERRA a.d. Jagodina

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «SOLE E TERRA» a.d. Jagodina broj 020 od 15.03.2021. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «SOLE E TERRA» a.d. Jagodina broj 033 od 15.06.2022. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «SOLE E TERRA » a.d. Jagodina, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca SOLE E TERRA a.d. Jagodina.pdf