27.07.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VATROSERVIS NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 7.233 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVSRSE59605 izdavaoca VATROSERVIS NOVI SAD (MB: 08175748), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.