09.01.2020.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca ALFA-PLAM AD VRANJE

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 17.480 akcija izdavaoca ALFA-PLAM AD VRANJE (MB: 07137923), pojedinačne nominalne vrednosti od 6700,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSALFAE34014, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.