18.05.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZASTAVA PROMET AD UB

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 5.000 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZSPRE92462 izdavaoca ZASTAVA PROMET AD UB (JMB: 08133409), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.