23.08.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca STUP VRŠAC a.d. Vršac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDI


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 28.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 23.08.2019. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca «STUP VRŠAC» a.d. Vršac, za 239 akcionara u ukupnom neto iznosu 7.892.265,00 dinara.