10.08.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca SJAJ U TAMI a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «SJAJ U TAMI» a.d. Beograd od 31.07.2020. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «SJAJ U TAMI» a.d. Beograd od 05.08.2020. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «SJAJ U TAMI» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca SJAJ U TAMI a.d. Beograd.pdf