10.01.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GZP DOM AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

bitan dogadjaj potpisan 10012020 GZP DOM.pdf