04.01.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "IGMA ULJMA" Uljma

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 7.553 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIGMAE88779 izdavaoca „IGMA ULJMA“ Uljma (MB: 08045097), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.