05.07.2019.

Obaveštenje članovima Centralnog registra o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDI

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 25.04.2019. godine, Odluke Izvršnog odbora od 19.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Dunav Stockbroker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 05.07.2019. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca «KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, za 3.385 akcionara u ukupnom neto iznosu 39.967.457,97 dinara.