21.01.2021.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «MAŠINOPROJEKT KOPRING» a.d. Beograd od 22.06.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 21.01.2021. godine, izvršio isplatu dividende za izdavaoca «MAŠINOPROJEKT KOPRING» a.d. Beograd, za 58 akcionara, u ukupnom neto iznosu 7.580.989,64 dinara.