07.10.2019.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca „TOPOLA UNIVERZAL“ a.d. Bačka Topola

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 2.182 akcija izdavaoca „TOPOLA UNIVERZAL“ a.d. Bačka Topola (MB: 08060665) nominalne vrednosti 2.400,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTPLNE25121, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.