16.08.2019.

Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ a.d. Smederevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O IZMENI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja izmene ponude za preuzimanje akcija br. 1/2-102-2250/18-19 od 16.08.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «INVEJ» a.d. Beograd-Zemun, daje izmenu ponude za preuzimanje akcija izdavaoca «MILAN BLAGOJEVIĆ» a.d. Smederevo.

Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ a.d. Smederevo.pdf
Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ a.d. Smederevo.pdf