26.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD RIBNJAK SUTJESKA SUTJESKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara 15.06.2023.pdf