12.09.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PD EROZIJA a.d. Valjevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3068/7-19 od 11.09.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «KOMPANIJA JOVANOVIĆ» d.o.o. Šabac, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «PD EROZIJA» a.d. Valjevo.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PD EROZIJA a.d. Valjevo.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca PD EROZIJA a.d. Valjevo.pdf