13.09.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDIU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 14.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 13.09.2019. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca «MESSER TEHNOGAS» a.d. Beograd, za 2.987 akcionara u ukupnom neto iznosu 375.773.588,75 dinara.