02.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BB TRADE AD ŽITIŠTE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupštinu - BB Trade ad Žitište p.pdf