16.03.2020.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PD ZAJEČAR a.d. Zaječar

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-675/7-20 od 13.03.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «AGROMARKET» d.o.o. Kragujevac, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «PD ZAJEČAR» a.d. Zaječar.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PD ZAJEČAR a.d. Zaječar.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca PD ZAJEČAR a.d. Zaječar.pdf