22.05.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES Niš

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 501.029 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNEKSE65943 i 66.822 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: EPNNNR, RSNEKSE27489 izdavaoca NIŠ-EKSPRES Niš (MB: 07133731), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.