12.02.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AGROSEME AD SREMSKA MITROVICA-U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 426.444 akcije, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSAGRSE93645 izdavaoca AGROSEME AD SREMSKA MITROVICA - U STEČAJU (MB: 08220166), usled zaključenog stečajnog postupka.