21.09.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 16.04.2018. godine

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDI


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 26.04.2018. godine, Odluke Izvršnog odbora od 20.08.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 21.09.2020. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca «KOMERCIJALNA BANKA» a.d. Beograd, dan dividende 16.04.2018. godine:

za obične akcije 1.218 akcionara u ukupnom neto iznosu 1.349.721.322,50 dinara i

za preferencijalne akcije 637 akcionara u ukupnom neto iznosu 11.697.303,42 dinara.