16.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca "AKTIVA FITEP" a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

AKTIVA FITEP. Poziv za 18- u redovnu Skupštinu.pdf