29.11.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BORA KEČIĆ-ATP a.d. Obrenovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3435/13-19 od 29.11.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Mediolanum Invest» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «KONCERN SRBOEXPORT» d.o.o. Beograd, Obrenovac daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «BORA KEČIĆ-ATP» a.d. Obrenovac.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca BORA KEČIĆ-ATP a.d. Obrenovac.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BORA KEČIĆ-ATP a.d. Obrenovac.pdf