18.05.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIMNIČAR AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara 24.06.2022..pdf