21.02.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BRATSTVO AD SUBOTICA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 501.283 običnih akcija nominalne vrednosti 400,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSBRTSE29418 izdavaoca BRATSTVO AD SUBOTICA (MB: 08008574), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.