12.01.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KADINJAČA AD UŽICE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara Kadinjača AD - u likvidaciji p.pdf