09.10.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "TEHNO-DUNAV" a.d. Kladovo-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 385 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTDKLE89665 izdavaoca „TEHNO-DUNAV“ a.d. Kladovo - u stečaju (MB:07260164), usled zaključenog stečajnog postupka.