27.07.2020.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca DIMNIČAR AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za redovnu godišnju skupštinu AD_dopuna DR dva 24072020.pdf