15.01.2021.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca CENTRAL a.d. Vrbas

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «CENTRAL» a.d. Vrbas od 15.07.2020. godine, Odluke Odbora direktora izdavaoca «CENTRAL» a.d. Vrbas od 12.01.2021. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «CENTRAL» a.d. Vrbas, daje ponudu za otuđenje sopstvenih akcija.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca CENTRAL a.d. Vrbas.pdf