19.08.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "JUGOBIRO" a.d. Beograd- u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 12.239 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSJUBIE29257 izdavaoca „JUGOBIRO“ a.d. Beograd – u stečaju (MB:07008341), usled zaključenog stečajnog postupka.