22.05.2020.

Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 167.627 akcija izdavaoca MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd (JMB:07810318) sa 5.985,00 dinara na 8.737,00 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSMLOSE15210, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.