20.02.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „NAPREDAK“ Stara Pazova

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 3.148.497 akcija nominalne vrednosti 710,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNASPE06399 izdavaoca „NAPREDAK“ Stara Pazova (MB: 08011079), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.