21.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA AD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Vet. stanica Sremska Mitrovica - Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara.pdf