04.08.2020.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca BB TRADE a.d. Žitište

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «BB TRADE» a.d. Žitište od 03.08.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «BB TRADE» a.d. Žitište, daje ponudu za otuđenje sopstvenih akcija.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca BB TRADE a.d. Žitište.pdf